Správa bytového domu na základe zmluvy o správe


Poplatok 10 Eur/byt/mesiac zahŕňa (výšku poplatku je možné upraviť v závislosti od počtu bytov v bytovom dome)

Služby spojené s obstarávaním tovarov a služieb ktorými správca zabezpečuje

 - prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu,  spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva

- služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru

- vedenie účtu v banke

- vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných       pohľadávok a nárokov

- účasť na domových schôdzach nad rámec zákona maximálne 3x

 

Vyhotovenie ročného vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome

Vypracovanie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu.

Zabezpečenie technických obhliadok a revízií spoločných zariadení domu v zmysle legislatívy

Všetky dokumenty sú zverejňované a dostupné online

 

Ďalšie poplatky

Príprava a spracovanie dokladov a podanie žiadosti o poskytnutie úveru na obnovu bytového domu zo ŠFRB od zvolania schôdze na ktorej sa bude o obnove hlasovať až po odovzdanie stavby .– 1000 Eur alebo individuálne v prípade bytových domov s menej ako 10 bytmi

Príprava podkladov o úver k podaniu žiadosti na kompletnú obnovu bytového domu bez kolkov a overení– 500 Eur alebo individuálne v prípade bytových domov s menej ako 10 bytmi

Právne služby podľa samostatného cenníka

 

Služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov – individuálne podľa rozsahu – od 5,50 Eur/byt/mesiac

Poplatok zahŕňa
  • Ekonomická správa
  • Právne poradenstvo
  • Technická správa domu
  • Súlad s legislatívou
  • Ročné vyúčtovanie
  • NON-STOP havarijná linka