Správa bytového domu na základe zmluvy o správe

Poplatok 8,50 Eur/byt/mesiac zahŕňa


Služby spojené s obstarávaním tovarov a služieb ktorými správca zabezpečuje

 - prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva

- služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru

- vedenie účtu v banke

- vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov

 

Vyhotovenie ročného vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome

Vypracovanie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu.

Zabezpečenie technických obhliadok a revízií spoločných zariadení domu v zmysle legislatívy


Všetky dokumenty sú zverejňované a dostupné online

 

Ďalšie poplatky

Príprava a spracovanie dokladov a podanie žiadosti o poskytnutie úveru na obnovu bytového domu zo ŠFRB od zvolania schôdze na ktorej sa bude o obnove hlasovať až po odovzdanie stavby .– 1000 Eur alebo individuálne v prípade bytových domov s menej ako 10 bytmi

Príprava podkladov o úver k podaniu žiadosti na kompletnú obnovu bytového domu bez kolkov a overení– 500 Eur alebo individuálne v prípade bytových domov s menej ako 10 bytmi

Právne služby podľa samostatného cenníka

 

Služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov – individuálne podľa rozsahu – od 5,50 Eur/byt


  • Rodinná firma
  • Dlhoročná tradícia
  • Loajánosť
  • Odbornosť
  • Komunikatívnosť